Трудово право

 

Адвокатската ни кантора осигурява правна помощ по всички въпроси на трудовото право, съдействайки по този начин на клиентите за създаването и поддържането на възможно най-положителната работна среда, съобразена с всички нормативни актове, регулиращи трудовите отношения. По-конкретно, но не само, предоставяме консултации относно:

  • Индивидуални и колективни трудови договори
  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Отношения със синдикални организации и представители на работниците и служителите
  • Уволнения и реструктуриране
  • Наемане на работа на чужденци в Република България
  • Наемане на работа на български граждани в чужбина