Разрешаване на спорове

 

Ние оказваме правно съдействие на клиентите за решаването на спорове от различен характер чрез предвидените в закона способи, включително чрез спогодба, ако това най-добре отговаря на техните интереси. Услугите ни включват професионален съвет, изготвяне на документи и процесуално представителство в:

  • Съдебни производства
  • Производства за алтернативно решаване на спорове и арбитражни производства
  • Производства по принудително изпълнение