ВСС създаде регистър на делата, по които текат срокове през ваканцията

Висшият съдебен съвет (ВСС) създаде регистър на заповедите на административните ръководители по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, в които изрично се посочват делата, по които текат срокове по време на съдебната ваканция.
 
Регистърът е създаден в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/17.07.2018 г., т. 36. В него в табличен вид и по апелативни райони ще се публикуват заповедите на съответните административни ръководители, с които се определя броенето на сроковете по чл. 61, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с чл. 329, ал. 3, т. 8 от Закона за съдебната власт, който гласи:
 
Чл. 329. (3) През съдебната ваканция се разглеждат:
 
1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;
 
2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
 
3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
 
4. дела по несъстоятелност;
 
5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) дела по Закона за защита от домашното насилие;
 
6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
 
7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) дела за осиновяване на дете;
 
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.
 
Към момента са публикувани заповеди на седем административните ръководители. Това са председателите на Окръжен съд – Видин, Окръжен съд – Бургас, Районен съд – Севлиево, Районен съд – Пещера, Районен съд – Раднево, Административен съд – Добрич и Административен съд – Кюстендил.
 
Решението на Съдийската колегия е свързано с последното изменение на Гражданския процесуален кодекс (Държавен вестник, бр. 86 от 2017 г.), с което е създадена нова алинея 2 на чл. 61 от ГПК, според която сроковете спират да текат за страните по делата през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. В чл. 329, ал. 3, т. 8 от ЗСВ е посочено, че освен изброените от т. 1 до т. 7 от същата разпоредба, през съдебната ваканция се разглеждат и "други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието".
 
При приложението на тази разпоредба и общата формулировка, че сроковете спират по време на съдебната ваканция, би могло да се стигне до объркване и различна практика между съдилищата, обявиха от ВСС като уточнение относно нуждата от създаване на нарочен регистър на делата за разглеждане през съдебната ваканция.