МП ще се бори със забавянето на производствата и връщане на делата по нова методология

Министерството на правосъдието (МП) обяви обществена поръчка за изграждане на методология за анализ на приложението на процесуалните норми в съдебното производство и по-специално на прилагането на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с цел предотвратяване на забавянето на производствата и връщането на делата.
 
"Приложението на процесуалните норми понякога са условие за забавяне на производството или връщане на делата на по-ниска по степен инстанция или друг орган поради непознаването им, неправилното им прилагане или неясноти в нормативната уредба. Често самите граждани и бизнесът не разбират съществуващите обективни затруднения при прилагането на някои процесуални норми, които са неясни, предпоставят формализъм и създават условия за противоречиво тълкуване. Затова приемат, че достъпът до правосъдие не е релевантен и понякога се остава с впечатлението, че са постановени неправилни решения/присъди от страна на съдебния състав. Затова е необходимо да се анализира приложението на процесуалните норми в съдебното производство и по-специално на прилагането на ГПК, НПК и АПК, и това да се извършва по предварително зададена методология", мотивират необходимостта от създаване на нова методология от правосъдното ведомство.
 
Освен това, от МП смятат, че е необходимо  преди всяка промяна в процесуалните закони да се извършва оценка на тяхното прилагане с оглед информирано и обосновано решение за предложение на промени в тях.
 
Изпълнителят на поръчката ще разработи методология за оценка на посочените процесуални кодекси, която да се прилага в бъдеще. Методологията ще включва изследване най-малко на следните критерии: пречки пред бързината на процеса (обективни обстоятелства), възможности страните да забавят движението на делото (субективни обстоятелства), изисквания за висока степен на доказаност, адекватност на доказателствените средства, приложимост на инструментите за международно сътрудничество, както и специфични за всеки от трите кодекса критерии.
 
Ще бъде изследвано и до каква степен в разпоредбите на трите кодекса са включени релевантните норми от правото на Европейския съюз. След одобряването на методологията от министъра на правосъдието като Възложител, изпълнителят ще изготви по нея пилотен анализ на прилагането на трите кодекса, като предложи и конкретни изводи и препоръки. Пилотният анализ ще изследва бързината на правораздаването при прилагането на трите кодекса, като идентифицира обективните и субективните фактори за продължителността на процеса и степенува тяхното влияние. Обект на пилотния анализ ще бъде и противоречивата практика по прилагането на НПК, ГПК и АПК, включително предмет и тенденции в наложилата се тълкувателна дейност. Пилотният анализ ще включва и проучване за степента на съответствие на разпоредбите в трите кодекса с релевантните разпоредби от правото на Европейския съюз. Методологията и анализът ще бъдат дискутирани с професионалната общност. Изпълнителят ще организира публичната дискусия в София в рамките на един ден. Предвидено е участието на най-малко 100 представители на магистратите, неправителствените и професионалните организации, бизнеса и членовете на Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия.
 
Всеки участник в обществената поръчка трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 услуга, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка. Под "сходни дейности с предмета и обема на поръчката" се разбират: дейности по изготвяне на методологии и правни анализи по отношение на приложението на законодателството и/или изготвяне на стратегически документи, насочени към повишаване на ефективността на административни и/или съдебни органи и/или техните администрации.
 
Прогнозната стойност на поръчката е 115 666 лева, а срокът за подаване на оферти и заявления изтича на 24 август 2018 година.